FDA Registration

การขึ้นทะเบียนสูตรตำรับ

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การผลิตและการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. กระทรวงสาธารณสุข, ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองการตรวจค่า SPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale FDA)

**ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนทั้งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รบกวนสอบถามทางบริษัทโดยตรงค่ะ**  ราคามิตรภาพค่ะ